دیتاسنتر و استانداردها
در حال حاضر برای ساخت و بهره برداری از دیتاسنتر 2 استاندارد مورد توجه قرار می گیرد TIA942 ANSI/BICSI 002-201
بیشتر
مشتریان
مشتریان توسن خلیج فارس عبارتند از:
بیشتر
تجارت در دیتاسنتر
مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند
بیشتر
شرکت های همکار
دامنه تخصص هر مجموعه ای محدود است اما می توان از اتحاد مجموعه های متخصص جامعه ای تخصصی ساخت.
بیشتر